طی فراخوان، تعداد 33 اثر از 17 طراح به دبیرخانه فراخوان رسید؛ از میان آثار رسیده، 15 اثر به نمایشگاه راه یافتند. 2 اثر نیز از میان پوسترهای نمایشگاه منتخب و جایزه گرفتند.

خانم مهناز عابدینی و آقای حسام بیک محمدی به عنوان منتخبین نمایشگاه معرفی شدند.